การศึกษางานวิจัยในประเทศจีนเกี่ยวกับการฝังเข็มในการรักษาอาการปวดศีรษะไมเกรน

Main Article Content

รัชนีกร สิมมาอ่อน
มุกดา โทแสง
อรวรรณ สินไพบูลย์เลิศ
Du Liang

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ของการศึกษาครั้งนี้เพื่อนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้สำหรับการรักษาโรคปวดศีรษะไมเกรนในประเทศไทย และเพื่อเป็นแนวทางการเพิ่มทางเลือกในการรักษาให้กับผู้ป่วย โรคปวดศีรษะไมเกรนมักพบในผู้ป่วยเพศหญิงมากกว่าเพศชาย ส่วนมากมีประวัติทางพันธุกรรม สามารถเกิดได้ในทุกช่วงอายุมีอัตราการเกิดโรคสูงในช่วงวัยกลางคน โรคนี้ส่งผลกระทบต่อคุณภาพของการดำเนินชีวิตในหลาย ๆ ด้านบทความนี้ศึกษาจากข้อมูลงานวิจัยทางคลินิกในประเทศจีนที่เกี่ยวกับการฝังเข็มในการรักษาโรคปวดศีรษะไมเกรนเป็นหลัก โดยประกอบด้วยการรักษาโดยการฝังเข็มมาตรฐาน การฝังเข็มท้อง และการฝังเข็มร่วมกับการกระตุ้นไฟฟ้า จากผลการศึกษา พบว่า การฝังเข็มมีประสิทธิภาพในการรักษาและบรรเทาอาการปวดศีรษะไมเกรน ช่วยลดความถี่ จำนวนครั้ง และระดับความรุนแรงในการเกิดโรค นอกจากนี้การฝังเข็มยังเป็นวิธีการรักษาที่ง่าย สะดวก ประหยัด ผลข้างเคียงน้อย มีประสิทธิภาพในการรักษาสูง การฝังเข็มรักษาอาการปวดศีรษะไมเกรนจึงเป็นแนวทางการรักษาอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้ป่วยไมเกรน ควรส่งเสริมการทำวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนาต่อยอดการรักษาด้วยวิธีใหม่ ๆ และส่งเสริมการนำไปประยุกต์ใช้ในการรักษาร่วมกับการแพทย์แขนงอื่น ๆ ในประเทศไทย

Article Details

บท
Articles

References

Liu J and Yu S. The relationship between intestinal flora and migraine. Chin J Pain Med 2019;25(12):6-10

Liu Z. Observation on the clinical effect of acupuncture combined with massage manipulation in the treatment of migraine.

Biped Health 2017;(21):190-2

Niu F, Lu S, Ouyang B. Treatment of Migraine without Aura by Penetration Acupuncture at the Acupoint of Shaoyang Meridian: Clinical Observation of 30 Cases. JCAM 2016;32(12):56-9

Li Y, Li H, Han J. Study of Analgesic and Anti - Inflammatory Mechanism in Prevention and Treatment of Migraine with Acupuncture Therapy of Soothing Liver and Regulating Spirit Method. Chin Arch TCM 2018;36(11):2643-6

Menken M, Munsat TL, TooleJ F. The global burden of disease study:implications for neurology. J. Arch Neural 2000;57(3):418-20

Stovne RLJ, Nichols E, Steine RTJ, et al. Global, regional, and national burden of migraine and tension-type headache, 1990-2016: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2016. J. Lancet Neurol 2018;17(11):954

Yu S. Study on the regularity of clinical acupoint use in the treatment of migraine patients with acupuncture and moxibustion.

China Rural Health 2015;10:32

Zhang Z, Wang H. Observation on the immediate effect of acupuncture through acupoints in the treatment of 36 cases of acute migraine without aura. Pract Clin J Integ Chin & West Med 2010;3(10):50-1

Xiao X, Jiang H, Pei P, Yang W. Effects of Acupuncture for Acute Migraine without Aura. Chin J Integ Med Cardio - Cerebrovascular dis 2021;19(8):1285-9

Wang B. Clinical efficacy analysis of acupuncture and moxibustion in the treatment of migraine. Mod Med & Health Res 2018; 2(2):153

Lin M, Fang Yu. Study on the clinical effect of acupuncture and moxibustion therapy on migraine. J. Pract Lab Med 2021;28(1):59-61

Wang J. Clinical observation and evaluation of acupuncture and moxibustion in treating migraine caused by wind. Med Theor & Prac 2019;32(4):517-8

Liu J. To Investigate the Clinical Effect of Acupuncture On Migraine. CHSM. 2017; 8(10):95-7

Liu J, Zhu J. Observation of immediate curative effect of Abdominal acupuncture on blood stasis type migraine. Clin Ed Gen Prac 2019;17(10):938-9

Qiu B. The Clinical observation of 29 migraine with deficiency of qi and blood cases treated by Abdominal acupuncture treated. Zhejiang JTCM 2018;53(2):133

Li W, Fan Li. The Clinical observation of 91 migraine without aura cases treated by Abdominal acupuncture treated. J. Proceedings of the 40th Anniversary of the 3rd International Symposium on Abdominal Acupuncture 2012:219-23

Sun H, Fu M. Clinical effect analysis of Abdominal acupuncture on migraine of female menstrual qi and blood deficiency type.

Qinghai Med J 2019;49(10):62-3

Sheng G, Liu Z, Liu G, Shi S, Li C, You M. Clinical observation on electro-needing head and neck points of Gallbldder meridian of foot Shaoyang in the treatment of migraine. JCAM 2019;35(6):33-6

Zhang H, Hu Y, Wu J, Zheng H. Timliness law on the immediate analgesia on acute migraine treated with electroacupuncture at Shaoyang meridian points. Zhongguo Zhen Jiu 2015;35(02):127-31

Xiao L, Cui Q, Zhang Q, Wang L. Effect Observation of Electroacupuncture in Pyramidal Cross Area in Treatment of 60 patients with Migraine. Med & Pharm J Chin PLA. 2013; 25(07):61-4

Peng Y, Zhou J. Effect observation of electroacupuncture Qiuxu combined with Shaoyang meridian in treatment of 32 patients with Migraine. Zhejiang JTCM 2018;53(2):134-5

Lu J and Yao S. Effect Observation of Electroacupuncture in Treatment of 48 patients with Migraine. Chin J Trad Med Sci & Tech 2014;21(1):92

Han P, Wen J, Wu H, et al. Analysis on rules of acupoint compatibility and application characteristics in acupuncture treatment of migraine based on complex network technique. Acup Res 2022;47(2):171-6

Xing X, Wang H, Xie J, Wang Y. Analysis of the evaluation of acupuncture and moxibustion in the treatment of primary headache by the VAS method in the past ten years. Mod J Integ Trad Chin & West Med 2017;26(25):2844-8

Lin l, Chen F, Huang C. Analysis of the Clinical Curative Effect of Flunarizine Combined with Carbamazepine in the Treatment of migraine. CHSM 2016;7(24):80-1

Shi X. Acupuncture and moxibustion therapy. Shanghai: Shanghai scientific and Technical Publishing house; 2002

Shi H, Li J, Ji C, et al. Effect of Electroacupuncture on Cortical Spreading and Plasma CGRP and Substance P Contents in Migraine Rats. Zhen Ci Yan Jiu 2010;35(1):17-21

Yang J. Acupuncture. Beijing: People's Medical Publishing House; 1989