วารสารสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาฉบับนี้ เป็นปีที่ 8 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – มิถุนายน ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยเป็นช่วงที่โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด – 19 (COVID – 19) ได้ถูกจัดให้เป็นโรคประจำถิ่น (Endemic disease) แล้ว ซึ่งหมายถึง โรคที่มีสายพันธุ์คงที่ไม่มีการกลายพันธุ์ที่รุนแรงกว่าเดิม มีอัตราการป่วยคงที่และสามารถคาดเดาการระบาดของโรคได้ ทางกองบรรณาธิการวารสารฯซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งที่ได้รับการดูแลเป็นอย่างดีในช่วงที่มีการระบาดของโรค ขอขอบคุณบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกท่าน แม้ว่าจะเพิ่งผ่านภาระหน้าที่การงานที่ต้องรับผิดชอบอันหนักหน่วง แต่บุคลากรที่เกี่ยวข้องทางด้านสาธารณสุขทั้งหลายซึ่งเป็นทั้งนักวิจัยและนักวิชาการด้วย ก็ยังคงส่งบทความวิจัยกันมาอย่างต่อเนื่องเหมือนเช่นเคย

บทความในฉบับนี้เป็นฉบับที่มีความหลากหลายมากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับที่ผ่านมา กล่าวคือ ความต่างต้านพฤติกรรม หลากหลายทางอาชีพ ประชากรกลุ่มเสี่ยง ชนิดของโรค ชนิดการรักษา การคัดกรอง โรคจากสิ่งแวดล้อม และการแพทย์แผนจีน ประกอบด้วย บทความวิจัย (research article) จำนวน 5 เรื่อง คือ

1) พฤติกรรมสุขภาพเกี่ยวกับโรคเอดส์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
2) การประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพของผู้ประกอบอาชีพค้าขาย ริมทางจากการรับสัมผัสฝุ่นละอองขนาดเล็ก
3) ความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมการป้องกันโรคเมลิออยโดสิสในชาวนา
4) การประเมินผลโครงการคัดกรองเพื่อค้นหาผู้ป่วยวัณโรค
5)แนวทางการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพของประชากรวัยทำงาน และ บทความวิชาการ (academic article) จำนวน 1 เรื่อง คือ การศึกษางานวิจัยในประเทศจีนเกี่ยวกับการฝังเข็มในการรักษาอาการปวดศีรษะไมเกรน

กองบรรณาธิการวารสารสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอขอบคุณ ผู้วิจัยจากจังหวัดต่าง ๆ ที่ให้ความสนใจส่งบทความมาตีพิมพ์ และเจ้าของบทความที่ให้ความร่วมมือปรับปรุงแก้ไขเป็นอย่างดี รวมทั้งผู้ร่วมจัดทำวารสารฉบับนี้ทุกท่านที่ดำเนินการให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้อ่านจะได้รับสารประโยชน์ที่หลากหลายจากวารสารฉบับนี้ และขอขอบคุณท่านผู้อ่านที่ได้ให้ความสนใจติดตามวารสารมาอย่างสม่ำเสมอ แล้วพบกันในฉบับต่อไป

เผยแพร่แล้ว: 2023-06-20

การประเมินผลโครงการคัดกรองเพื่อค้นหาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ในกลุ่มเสี่ยง เขตสุขภาพที่ 10 กระทรวงสาธารณสุข

จินดา คำแก้ว, สุรีย์ ธรรมิกบวร, จรูญศรี มีหนองหว้า, จตุพร ผลเกิด, เยี่ยมอุบล สุขเสริม, ถนอมศักดิ์ บุญสู่

37-55

การศึกษางานวิจัยในประเทศจีนเกี่ยวกับการฝังเข็มในการรักษาอาการปวดศีรษะไมเกรน

รัชนีกร สิมมาอ่อน, มุกดา โทแสง, อรวรรณ สินไพบูลย์เลิศ, Du Liang

70-86