ความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมการป้องกันโรคเมลิออยโดสิสในชาวนา ตำบลคำขวาง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

Main Article Content

สิริสุดา วงษ์ใหญ่

บทคัดย่อ

การวิจัยเชิงสำรวจนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมการป้องกันโรคเมลิออยโดสิสในชาวนาที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเมลิออยโดสิสในตำบลคำขวาง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี กลุ่มตัวอย่างคือ ชาวนาที่ทำการปลูกข้าวที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคเมลิออยโดสิสสูงในตำบลคำขวาง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี จํานวน 70 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่ามัธยฐาน พิสัยระหว่างควอไทล์ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับคะแนนความรอบรู้ด้านสุขภาพโดยภาพรวมอยู่ในระดับก้ำกึ่ง และระดับเพียงพอ เมื่อแยกเป็นรายด้านพบระดับที่ไม่เพียงพอในด้านทักษะการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ และในด้านของพฤติกรรมการป้องกันโรคเมลิออยโดสิสอยู่ในระดับสูง แต่ยังพบว่ามีกลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม คือ เมื่อชาวนามีบาดแผลจะไม่หลีกเลี่ยงการทำการเกษตรจนกว่าแผลจะหายเป็นปกติ

Article Details

บท
Articles

References

กรมควบคุมโรค. เมลิออยโดสิส. [อินเทอร์เน็ต]. 2562 [เข้าถึงเมื่อ 13 พฤศจิกายน 2565]. เข้าถึงได้จาก https://ddc.moph.go.th/disease_detail.php?d=99

สุปริญญา สัมพันธรัตน์ และ สุพินดา เรืองจิรัษเฐียร. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมป้องกันการติดเชื้อซ้ำของผู้ติดเชื้อเมลิออยด์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. วารสารพยาบาลศาสตร์ 2557;32(2):14-22

อรทัย สุวรรณไชยรบ. โรคเมลิออยโดสิส. สรุปรายงานการเฝ้าระวังโรค กองระบาดวิทยา สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข; 2558. หน้า 82-5

กรมควบคุมโรค. เมลิออยโดสิส. สรุปรายงานการเฝ้าระวังโรค; 2559. หน้า 83-5

กองโรคติดต่อทั่วไป/สำนักสื่อสารความเสี่ยงฯ กรมควบคุมโรคกรมควบคุมโรค. กรมควบคุมโรค เตือนประชาชนระวังป่วยโรคเมลิออยด์ หลีกเลี่ยงการเดินลุยน้ำย่ำโคลน. [อินเทอร์เน็ต]. 2564 [เข้าถึงเมื่อ 26 พฤศจิกายน 2565]. เข้าถึงได้จาก https://ddc.moph.go.th/brc/news.php?news=21537&deptcode=brc

Ferguson GA. and Takane Y. Statistical analysis in psychology and education. 6ed. Singapore: McGraw-Hill Book Co., 1989: 152

กามีละ ซง, ศิริรัตน์ ปานอุทัย และภารดี นานาศิลป์. ความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุมุสลิมในอำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี. วารสารพยาบาลสาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2565;49(3):83-94

เกศรา พรรณพันธุ์ศรีเกตุคงเจริญ และนันทิมา นาคาพงศ์. ความฉลาดทางสุขภาพและพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคของผู้สูงอายุในเขตอำเภอเมือง จังหวัดพะเยา. วารสารสังคมศาสตร์วิชาการ 2562;12(2):385-399

ณัฐชา อิสระกุล และพัชราวดี ศรีบุญเรือง. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการรู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์ของเกษตรกรรุ่นใหม่. วารสารเกษตรพระจอมเกล้า 2565;40:85-93

คมสัน ฉันวิรุฬห์ศิริทรัพย์. ความรู้และพฤติกรรมการป้องกันโรคเมลิออยด์โดสิสในกลุ่มเกษตรกรที่ป่วยด้วยโรคเบาหวาน ที่เข้ารับการรักษา ณ โรงพยาบาลวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี [วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสาธารณสุขศาสตร์]. อุบลราชธานี: มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี; 2556