การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาจิตอาสาตามหลักการศาสนาอิสลาม

ผู้แต่ง

  • มนูญ โต๊ะอาจ มหาวิทยาลัยเมธารัถย์

คำสำคัญ:

การจัดการเรียนรู้, จิตอาสา, อิสลาม

บทคัดย่อ

การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาจิตอาสาสามารถทำได้ทุกช่วงวัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งควรเริ่มในวัยเด็กที่เป็นวัยแห่งการเรียนรู้ ผู้สอน พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น เป็นหัวใจสำคัญในการปลูกฝังคุณลักษณะจิตอาสาที่สามารถพัฒนาพร้อมกัน สำหรับแนวทางการจัดการเรียนรู้ จำเป็นต้องนำองค์ความรู้ เชิงทฤษฎีมาปรับประยุกต์ให้มีความ เหมาะสมกับผู้เรียนในปัจจุบัน เริ่มจากตัวผู้สอนเองที่จะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีและค่อย ๆ ขยายไปสู่ การพัฒนาผู้เรียน และโดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องพัฒนาไปให้ถึงระบบคิดของผู้เรียนมากกว่าการให้ทำกิจกรรมโดยปราศจากความคิด การที่จะฝึกฝนและขัดเกลาจิตใจให้เป็นคนที่มีความเสียสละ มีน้ำใจ และรักในการให้นั้น มุสลิมทุกคนต้องมีจิตสำนึกอยู่เสมอว่าอัลลอฮ์คือผู้ประทานให้ทุกสิ่งทุกอย่างแก่มนุษย์ ทรัพย์สินที่เรามีได้มาจากการประทานของอัลลอฮ์ทั้งสิ้น ดังนั้นเราก็จะต้องเป็นผู้หยิบยื่นให้แก่ผู้อื่นด้วยการเป็นผู้ให้และพึงสำนึกอยู่เสมอว่าในทรัพย์สินมีสิทธิของผู้อื่นอยู่ด้วยเช่นกัน

References

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ฉบับ พ.ศ. ๒๕๔๒ สมาคมนักเรียนเก่าอาหรับ ประเทศไทย

(ม.ป.ป.) พระมหาคัมภีร์อัลกุรอานพร้อมคำแปลเป็นภาษาไทย ฉบับจัดพิมพ์และแปลตามพระราชดำรัส

ของกษัตริย์ฟะฮัด บิน อับดุลอาซิซ คอดิมุลอัลฮาร่อมัย แห่งราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย : ศูนย์กษัตริย์

ฟะฮัด เพื่อการพิมพ์อัลกุรอาน แห่งนครมาดีนะฮ์

Phra Paisal Visālo. (2012). Suggest Thai children have a volunteer spirit. Do not do it for yourself. Retrieved July 16, 2018, from https://www.thaihealth.or.th/.../16821-%22. .

Sutthirat, C.(2012). Teach children to have public minds. (5th edition).Bangkok : Chulalongkorn University printing.

Udom, C. et al. (2016). Social key institutions and the linkage of youth development. Phranakhon Rajabhat ResearchJournal, 11(2), 235-236.

http://pws.npru.ac.th/pheerathano/data/files/pdf

http://pws.npru.ac.th/pheerathano/data/files

https://sscthailand.org/uploads_ssc/research_201912091575876765748030.pdf

https://www.islammore.com/view/972

https://www.islammore.com/view/1106

https://www.nesdc.go.th/article_attach/article_file_20210815135742.pdf

http://www.nitade.lpru.ac.th/2012/html/news9.html

http://www.tanjaoui.ma/quran/mobile/translate.php?sora=17&l=37

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-05-31