การออกแบบอินโฟกราฟิกเพื่อการรับรู้เกี่ยวกับภัยคุกคามทางคอลเซ็นเตอร์

ผู้แต่ง

  • ศิรินทิพย์ ยอดเสน่หา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยชินวัตร
  • สุกัญญา แสงเดือน
  • ศิลาลัย พัดโบก

คำสำคัญ:

อินโฟกราฟิก, การรับรู้, ภัยคุกคามทางคอลเซ็นเตอร์

บทคัดย่อ

ปัจจุบันเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสำคัญในชีวิตประจำวันเป็นอย่างมาก มีทั้งประโยชน์และโทษ
แก๊งคอลเซ็นเตอร์เป็นอาชญากรรมทางเศรษฐกิจรูปแบบหนึ่งในยุคดิจิทัล อินโฟกราฟิกเป็นรูปแบบการอธิบายข้อมูลและความรู้ในเชิงรูปภาพเพื่อสร้างความเข้าใจ การรับรู้ถือเป็นขั้นตอนแรกของการเกิดพฤติกรรม ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะออกแบบอินโฟกราฟิกเพื่อการรับรู้เกี่ยวกับภัยคุกคามทางคอลเซ็นเตอร์์ในรูปแบบของโปสเตอร์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์  โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับภัยคุกคามทางคอลเซ็นเตอร์ โดยงานวิจัยครั้งมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อออกแบบอินโฟกราฟิกเกี่ยวกับภัยคุกคามทางคอลเซ็นเตอร์ 2) เพื่อศึกษาผลการรับรู้เกี่ยวกับภัยคุกคามทางคอลเซ็นเตอร์ด้วยอินโฟกราฟิก
3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้รับสารอินโฟกราฟิกเกี่ยวกับภัยคุกคามทางคอลเซ็นเตอร์ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ บุคคลทั่วไปที่ใช้สื่อสังคมออนไลน์ จำนวน 124 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) โปสเตอร์เพื่อการรับรู้เกี่ยวกับภัยคุกคามทางคอลเซ็นเตอร์ 2) แบบประเมินคุณภาพของอินโฟกราฟิกเพื่อการรับรู้เกี่ยวกับภัยคุกคามทางคอลเซ็นเตอร์ 3) แบบประเมินการรับรู้เกี่ยวกับภัยคุกคามทางคอลเซ็นเตอร์ 4) แบบประเมินความพึงพอใจของอินโฟกราฟิกเพื่อการรับรู้เกี่ยวกับภัยคุกคามทางคอลเซ็นเตอร์ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา ผลสรุปได้ว่าคุณภาพของอินโฟกราฟิกเพื่อการรับรู้เกี่ยวกับภัยคุกคามทางคอลเซ็นเตอร์อยู่ในระดับมาก (x ̅=4.36)
การรับรู้เกี่ยวกับภัยคุกคามทางคอลเซ็นเตอร์อยู่ในระดับมากที่สุด (x ̅=4.59) และความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (x ̅=4.54) นอกจากนี้ยังพบว่าบางคนเคยมีประสบการณ์โดยตรงมาแล้ว

References

ขวัญชนก ศรีภมร. (2565). แนวทางป้องกันอาชญากรรมที่เกิดจากแก้งค์คอลเซ็นเตอร์ออนไลน์โดยมาตรการกำกับดูแลของอุตสาหกรรมโทรคมนาคม. (วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต). จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.https://digital.car.chula.ac.th/cgi/viewcontent.cgi?article=9214&context=

ฉัตรพงศ์ ชูแสงนิล. (2564) การใช้เทคโนโลยีอย่างรู้เท่าทัน. https://www.scimath.org/article-technology/item/11534-2020-05-01-03-32-41.

ชิดชนก ทองไทย. (2556) การรับรู้ และทัศนคติ ที่มีผลต่อความพร้อมในการเข้าสู่ตลาดรายงานประชาคมอาเซียนของนักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. [สารนิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต]. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.

ช่องเจ็ดเอชดี. (5 ตุลาคม 2566). เปิดสถิติ “เหยื่อออนไลน์” หลงกลถูกหลอก ปีเดียวเสียหายกว่า 4.5 หมื่นล้านบาท. https://news.ch7.com/detail/675983.

ทิวัตถ์ ประทุมนาค และพจน์ธรรม ณรงค์วิทย์. (2564). การออกแบบโปสเตอร์สื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริมวิถีชีวิตปกติใหม่ หลังภัยโรค covid – 19. [รายงาน]. การประชุมวิชาการระดับชาติสำหรับนักศึกษา, มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.

ธิดาใจ จันทนามศรี. (2560). เนื้อหาและรูปแบบในการสื่อสารผ่านสื่อออินโฟกราฟิก เพื่อสร้างการรับรู้และจดจํา บนเฟซบุ๊กแฟนเพจของ อินโฟกราฟิก ไทยแลนด์ (วิทยานิพนธ์นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยกรุงเทพ.

พิชญ์นันท์ รักษาวงศ์ (2562), การพัฒนาอินโฟกราฟิก เรื่อง ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม [รายงานวิจัย]. มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม.

เมธินี โสภา. (2566) รู้จัก INFOGRAPHIC คืออะไร มีกี่รูปแบบ พร้อมเทคนิคดึงความสนใจลูกค้า. https://www.primal.co.th/th/marketing/what-is-infographic)

ศูนย์ให้บริการความรู้กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร. (ม.ป.ป) FAQ. https://ictlawcenter.etda.or.th/faqs.

อาริยา สุขโต. 2565. ภัยอาชญากรรมแก๊งคอลเซ็นเตอร์ [บทความ Podcast]. หอสมุดรัฐสภา. https://library.parliament.go.th/th/radioscript/rr2565-jul7

Hann, K. T. (2023) What is an infographic?. https://www.techtarget.com/whatis/definition/infographics

Infographic Thailand. (2022). 9 Layout พื้นฐานทำงาน Infographic. https://www.jalearnmedia.com/blog/basic-layout-for-infographic.

Jain N. and Shrivatava S. (2014), CYBER CRIME CHANGING EVERYTHING – AN EMPIRICAL STUDY [Electronic version]. International Journal of Computer Application, 4 (1), 76-87

Oxford Dictionaries. (2018). Poster Noun. https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/american_english/poster#:~:text=1a%20large%20notice%2C%20often,up%20a%20poster%20advertising%20the.

Plant, K. L. (2022). HUMAN PERFORMANCE IN THE SPOTLIGHT: THE PERCEPTUAL CYCLEMODEL OF DECISION MAKING. https://skybrary.aero/sites/default/files/bookshelf/33834.pdf

Smith, J. (2012). 10 Ten Steps to Designing an Amazing Infographic. https://www.fastcompany.com/1670019/10-steps-to-designing-an-amazing-infographic

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2024-04-30