วารสารสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ยินดีรับบทความวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและสาธารณสุข โดยบทความที่ส่งมาเพื่อพิจารณาตีพิมพ์จะต้องไม่เป็นผลงานวิจัย/วิชาการที่เคยได้รับการเผยแพร่ในวารสารใดมาก่อน หรือไม่อยู่ในระหว่างการพิจารณาตีพิมพ์ของวารสารอื่น บทความทุกบทความที่ตีพิมพ์ลงในวารสารฉบับนี้จะต้องผ่านการพิจารณาจาก ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 3 ท่าน ต่อหนึ่งบทความโดยวิธีการประเมินแบบ double – blinded กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขต้นฉบับและการพิจารณาตีพิมพ์ตามลำดับก่อนหลัง

เพื่อให้การตีพิมพ์รายงานการวิจัย หรือบทความในวารสารสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เป็นวารสารที่ได้รับมาตรฐานสากล บังเกิดประโยชน์อย่างแท้จริง ทั้งผู้ส่งรายงานการวิจัย หรือบทความวิชาการ เพื่อให้เกิดประโยชน์จากผลงานการวิจัย หรือบทความวิชาการเหล่านั้น ทางกองบรรณาธิการจึงได้กำหนดหลักเกณฑ์และคำแนะนำในการส่งรายงานการวิจัย หรือบทความวิชาการ ลงในวารสาร


วัตถุประสงค์ของการจัดพิมพ์วารสาร 1.เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานวิจัย และผลงานวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและสาธารณสุข 2.เพื่อเป็นสื่อกลางในการนำเสนอและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและสาธารณสุข

กำหนดการเผยแพร่ : ปีละ 2 ฉบับ ตั้งแต่ เดือนมกราคม - มิถุนายน และ เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม

ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 (2023): วารสารสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา Journal of Allied Health Sciences Suan Sunandha Rajabhat University

วารสารสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ดำเนินการตีพิมพ์บทความทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ และด้านสาธารณสุขมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งทางวิชาการ และเผยแพร่ผลงานอันเป็นประโยชน์ต่อการนำไปต่อยอดองค์ความรู้ หรือประยุกต์ใช้ในการพัฒนาประเทศ ซึ่งวารสารปีที่ 8 ฉบับที่ 2 เดือน กรกฎาคม – ธันวาคม 2566 นี้  ได้รวบรวมบทความวิชาการ (review articles) และบทความวิจัย (research articles) จากหลากหลายมิติไว้อย่างน่าสนใจ กล่าวคือ มิติด้านการใช้ยาสมุนไพรในประเทศไทยกับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจหมุนเวียน ด้านการใช้ยาสมุนไพรจีนเกี่ยวกับการรักษาสิว พืชสมุนไพรที่ใช้สำหรับการรักษากลุ่มอาการทางผิวหนังในตำรายาหมอพร การวิเคราะห์ปริมาณแคนนาบินอยด์การทำนายคุณสมบัติทางเภสัชจลนศาสตร์และฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของตำรับยากัญชาแผนไทยอายุวัฒนะ มิติอีกด้านคือองค์ประกอบทางเคมีและสารปนเปื้อนในดอกเกลือทะเลจากจังหวัดสมุทรสงคราม และสุดท้ายมิติด้านปัจจัยที่สัมพันธ์กับความเครียดของนักศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 กองบรรณาธิการขอส่งมอบบทความหลากมิติดังกล่าวเพื่อเป็นการต้อนรับใหม่นี้

ความสำเร็จของวารสาร ขึ้นอยู่กับจำนวนของบทความที่มีคุณภาพที่ส่งมาเพื่อรับการตรวจสอบ วิเคราะห์วิจารณ์โดยตรงจากผู้เชี่ยวชาญในหลายสถาบันที่มีชื่อเสียง เป็นการเรียนรู้ที่มีคุณค่ายิ่ง ช่วยจัด ปรับ เสริมแต่ง ทำให้วารสารสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาประสบความสำเร็จ ทีมงานและข้าพเจ้าขอขอบคุณทุก ๆ บทความและทุกความร่วมมืออย่างเข้มแข็งต่อเนื่องมาตลอด อีกทั้งข้อเสนอแนะที่สนับสนุนการทำงานของวารสาร ในขณะที่เรามุ่งมั่นที่จะทำให้วารสารสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามีความก้าวหน้าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นวารสารเป็นที่เชื่อถือได้มากที่สุดในกลุ่มวิชาการและวิชาชีพสุขภาพในระดับประเทศ และเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI ในระดับที่สูงขึ้นต่อไป พบกันใหม่ฉบับหน้า ขอสวัสดีปีใหม่ทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

เผยแพร่แล้ว: 2023-12-20

พืชสมุนไพรที่ใช้สำหรับการรักษากลุ่มอาการทางผิวหนังในตำรายาหมอพร

เซียวหลิ หลิ, อรอุมา ซองรัมย์, อัญชลี ประสารสุขลาภ

1-17

ปัจจัยที่สัมพันธ์กับความเครียดของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

พัชรินทร์ ยุพา, อรุณรัตน์ ป้อมคล้าย, จารุวรรณ์ วิลา, ชลลัดดา เรืองแสง, ธวัชชัย เอกสันติ

48-63

การทบทวนวรรณกรรมการรักษาสิวด้วยสมุนไพรจีน

นันทิดา สระโสม, ธัญลักษณ์ เจริญขำ, ศรัณย์ อินทกุล

88-100

ดูทุกฉบับ

xxx