เกี่ยวกับวารสาร

ยโสธรเวชสาร เป็นวารสารวิชาการจัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ และเป็นเวทีเสนอผลงานทางวิชาการและงานวิจัยแก่ผู้ที่อยู่ในวงการสาธารณสุข มีความยินดีรับลงพิมพ์บทความวิชาการ ตลอดจนบทความด้านอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานด้านการแพทย์ พยาบาล วิทยาศาสตร์สุขภาพ และสาธารณสุขทั้งในและนอกองค์กร รวมทั้งผู้สนใจสืบค้นข้อมูล

 

ขอบเขตของวารสาร

 1. วิทยาศาสตร์สุขภาพ (Health Science)
 2. แพทยศาสตร์ (Medicine)
 3. ทันตแพทยศาสตร์ (Dentistry)
 4. เภสัชศาสตร์ (Pharmacy)
 5. พยาบาลศาสตร์ (Nursing)
 6. สาธารณสุขศาสตร์ (Health Professions)
 7. เทคนิคการแพทย์ (Medical Technology)
 8. กายภาพบำบัด (Physical Therapy)
 9. รังสีเทคนิค (Radiological Technology)
 10. สาขาวิชาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริการจัดการด้านสาธารณสุข

 

กระบวนการพิจารณา

   

 1. เปิดรับสมัครต้นฉบับบทความที่จะได้รับการพิจารณาลงตีพิมพ์จะต้องเป็นบทความที่ไม่เคยตีพิมพ์ที่ใดมาก่อนและไม่ส่งต้นฉบับบทความซ้ำซ้อนกับวารสารอื่น ไม่คัดลอกผลงานของผู้อื่น และเนื้อหาของบทความต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของวารสารเนื้อหาในบทความทุกบทความอยู่ในความรับผิดชอบหลักของผู้นิพนธ์ โดยกองบรรณาธิการกองบรรณาธิการมีหน้าที่เพียงส่วนหนึ่งของกระบวนการตีพิมพ์และเผยแพร่ได้แก่ บทความที่เสนอผลงานใหม่ที่ได้จากการศึกษาวิจัยที่ยังไม่เคย ตีพิมพ์ในวารสาร หรือหนังสืออื่นๆ กองบรรณาธิการวารสาร ขอสงวนสิทธิ์ในการรับหรือปฏิเสธบทความเข้าสู่กระบวนการประเมินคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review)
 2. นำบทความเข้าสู่กระบวนการพิจารณาผู้ทรงคุณวุฒิ โดยกองบรรณาธิการจะพิจารณาคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้อง ผู้ที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้นิพนธ์ และต่างหน่วยงาน/ต่างสถาบันอย่างน้อย 1 ท่าน เพื่อพิจารณาบทความดังกล่าวในรูปแบบ Double-Blind ก่อนดำเนินการทาบทาม และจัดส่งบทความแก่ผู้ทรงคุณวุฒิต่อไป โดยระดับการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิจะประกอบด้วย 1. สมควรได้รับการตีพิมพ์ (Accept) 2. สมควรได้รับการตีพิมพ์ โดยต้องมีการปรับแก้ไข (Accept with revision) 3. ไม่สมควรได้รับการตีพิมพ์ (Reject) และสรุปผลการพิจารณาแจ้งเจ้าของบทความ
 3. การปรับแก้บทความที่ได้รับการอนุมัติให้ตีพิมพ์ โดยกองบรรณาธิการจะแจ้งให้ผู้เขียนดำเนินการปรับแก้ตามคำแนะนำของผู้ทรงคุณวุฒิ และความคิดเห็นเพิ่มเติมจากกองบรรณาธิการ (ถ้ามี) โดยผู้เขียนต้องดำเนินการแก้ไขให้ครบถ้วน แล้วส่งบทความที่ปรับแก้แล้ว และเอกสารชี้แจงการปรับแก้กลับมายังกองบรรณาธิการภายในเวลาที่กำหนด
 4. พิจารณาบทความฉบับปรับแก้
 5. เมื่อผ่านการพิจารณาแล้ว แจ้งยืนยันการตีพิมพ์แก่เจ้าของบทความ เมื่อได้ไฟล์เล่มเวชสารที่สมบูรณ์แล้ว กองบรรณาธิการจะส่งไฟล์ให้ผู้เขียนและกองบรรณาธิการส่งบทความเข้าสู่กระบวนการเผยแพร่
 6. กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ในการตีพิมพ์ หรือ เพิกถอนบทความในขั้นตอนใด ๆ ได้ หากมีการตรวจพบข้อผิดพลาดด้านเนื้อหาและ/หรือจรรยาบรรณทางวิชาการของบทความนั้น

ประเภทบทความที่สามารถลงตีพิมพ์

 1. นิพนธ์ต้นฉบับ (original article) เป็นภาษาไทย  ประกอบด้วย บทคัดย่อภาษาไทย บทคัดย่อภาษาอังกฤษ บทนำ วัตถุประสงค์ระเบียบวิธีวิจัย ผลการวิจัย/ผลการทดลอง วิจารณ์ผล/อภิปรายผล สรุปผล ข้อเสนอแนะและเอกสารอ้างอิง ความยาวทั้ง บทความไม่ควรเกิน 7 หน้ากระดาษ A4
 2. รายงานผู้ป่วย (case report) เป็นรายงานผู้ป่วยที่น่าสนใจ ควรเขียนตามลำดับ ได้แก่ชื่อเรื่อง บทคัดย่อ บทนำ (เหตุผลที่ทำการศึกษานี้รวมทั้งวัตถุประสงค์) รายงานผู้ป่วย (รวมถึงวัสดุและ วิธีการศึกษา) วิจารณ์สรุปอภิปรายผล และเอกสาร อ้างอิง
 3. บทความพิเศษ (special article) มีลักษณะเป็นบทวิเคราะห์วิจารณ์หรือ บทความทางด้านการบริหารที่เกี่ยวข้องและเห็นว่าเป็นประโยชน์
 4. บทความวิชาการ (review article) ที่ได้จากการรวบรวมนำเอาความรู้เรื่องใดเรื่องหนึ่ง นำมาเรียบเรียงและ วิเคราะห์วิจารณ์หรือ เปรียบเทียบกันเพื่อให้เกิดความลึกซึ้งในเรื่องนั้น
 5. ปกิณกะ (miscellany) เป็นบทความหรือสาระความรู้ที่ส่งเสริม ความเข้าใจอันดีต่อผู้ปฏิบัติงานทางด้านสาธารณสุข และผู้เกี่ยวข้อง

บทความประเภท นิพนธ์ต้นฉบับและรายงานผู้ป่วย ผู้นิพนธ์ต้องแนบหนังสือรับรองการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน (Ethic committee)

เจ้าของ

โรงพยาบาลยโสธร 26 หมู่ 7 ตำบลตาดทอง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 35000

โทรศัพท์ 045973900–5 ต่อ 1786

 

กำหนดการเผยแพร่ : 3 ฉบับต่อปี ดังนี้

ฉบับที่ 1: มกราคม – เมษายน (ปิดรับต้นฉบับ 31 มกราคม)

ฉบับที่ 2: พฤษภาคม – สิงหาคม (ปิดรับต้นฉบับ 31 พฤษภาคม)

ฉบับที่ 3: กันยายน – ธันวาคม (ปิดรับต้นฉบับ 30 กันยายน)

หมายเหตุ : เมื่อได้ไฟล์เล่มเวชสารที่สมบูรณ์แล้ว กองบรรณาธิการจะส่งไฟล์ให้ผู้เขียน (ทั้งนี้หากต้องการรูปเล่มยโสธรเวชสาร คิดค่าบริการในการจัดทำ 200 บาท/เล่ม ยังไม่รวมค่าจัดส่ง)

 

อัตราค่าตีพิมพ์ต่อเรื่อง

3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน)
*ชำระค่าใช้จ่ายก่อนตีพิมพ์ (หากไม่ได้รับการตีพิมพ์ กองบรรณาธิการจะคืนค่าส่วนต่างหลังจากหักค่าดำเนินการแล้ว)

 

การบอกรับเป็นสมาชิก

ผู้สนใจบอกรับยโสธรเวชสารได้ที่

นางสาวนิภาวรรณ จันทุม

อัตราค่าสมัครสมาชิกปีละ 300 บาท

 

ผู้ประสานงานและฝ่ายจัดการวารสาร

นางสาวนิภาวรรณ จันทุม (กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล)

โทร 0949024242

Email: paeng_pond@hotmail.com

นางสาววราพร ใยบัว (ศูนย์วิชาการ/วิจัย)

โทร 0905208633

Email: academicyhos@gmail.com