กองบรรณาธิการ

กองบรรณาธิการที่ปรึกษา

นางชฎาภรณ์ ชื่นตา ช้าราชการบำนาญ สำนักงานสาธารณสุขยโสธร

อ.ดร.ประเสริฐ ประสมรักษ์ มาหวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ

ผศ.(พิเศษ) นพ.ณรงค์ชัย สังซา โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

ดร.ถนอม นามวงศ์  สำนักงานสาธารณสุขยโสธร

ผศ.ดร.วราทิพย์ แก่นสาร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี

ดร.ภคิน ไชยช่วย วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

 

คณะที่ปรึกษา

ทพ.วีระ ครุสันธิ์ กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลยโสธร

นางเยาวลักษณ์ เมณฑกานุวงษ์ กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลยโสธร

 

บรรณาธิการ

พญ.อนิลธิตา พรมณี กลุ่มงานรังสีวิทยา โรงพยาบาลยโสธร

 

รองบรรณาธิการ

นพ.บพิตร สัสสี กลุ่มงานอุบัติเหตุฉุกเฉิน  โรงพยาบาลยโสธร

นางกลอยใจ แสนวงษ์ กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลยโสธร

 

กองบรรณาธิการ

นางอมรรัตน์ สุนทรพุทธศาสน์  กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลยโสธร

นางสุณิสา ชื่นตา กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลยโสธร

นางชลภัสสรณ์ วิวรรณพงษ์ กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลยโสธร

นางนิติกาญจน์ ยุถาวร กลุ่มงานรังสีวิทยา โรงพยาบาลยโสธร

นายกิตติภูมิ อุปรา กลุ่มงานสารสนเทศทางการแพทย์ โรงพยาบาลยโสธร