บทความย้อนหลัง

 • พฤษภาคม-สิงหาคม 2566
  ปีที่ 25 ฉบับที่ 2 (2023)

  นับเป็นข่าวดีเป็นอย่างยิ่งที่ ยโสธรเวชสาร ของเราได้เข้าสู่ระบบฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์กลางของประเทศไทย Thai Journals Online (ThaiJo) นักวิจัยและผู้อ่านทุกๆ ท่าน สามารถสืบค้นงานวิจัย ยโสธรเวชสารในระบบออนไลน์ได้แล้ว เพียงแค่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเท่านั้น สามารถใช้งานผ่านเว็บเบราว์เซอร์ (Web browser) ของผู้ใช้เอง โดยไม่
  ติดตั้งโปรแกรมใดๆในคอมพิวเตอร์ ทำให้ง่ายและสะดวกเป็นอย่างมาก ทำให้ไม่มีข้อจำกัดในการเข้าเยี่ยมชมยโสธรเวชสารของเรา
  เนื้อหาที่น่าสนใจในฉบับนี้ได้แก่ เรื่องการพัฒนาแนวปฏิบัติการประเมินภาวะตัวเหลืองในทารกแรกเกิด โรงพยาบาลยโสธร, การพัฒนารูปแบบการพยาบาลผู้ป่วยบาดเจ็บรุนแรง แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลยโสธร, ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความต้องการการดูแลโดยทีมหมอครอบครัวของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง เขตการดูแลของโรงพยาบาล 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ จังหวัดอุบลราชธานี, ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดเลือดออกในสมองหลังการให้ยาละลายลิ่มเลือดทางหลอดเลือดดำ ในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตันเฉียบพลันที่มารับบริการที่โรงพยาบาลยโสธร, การพัฒนาแนวปฎิบัติการพยาบาลผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือด แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลยโสธร และผลการใช้แนวปฏิบัติการ
  พยาบาลสำหรับผู้ป่วยเด็กที่ได้รับการบำบัดด้วยออกซิเจนที่มีอัตราไหลสูง โรงพยาบาลมหาสารคาม

  ขอขอบพระคุณ คณะทำงานทุกๆท่านที่ร่วมกันพัฒนายโสธรเวชสารของเรา แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้า


  พญ.อนิลธิตา พรมณี
  บรรณาธิการ

  ISSN 2985-0525 (Print)

  ISSN 2985-1114 (Online)

 • มกราคม-เมษายน 2566
  ปีที่ 25 ฉบับที่ 1 (2023)

  สืบเนื่องจากยโสธรเวชสารได้รับความสนใจจากนักวิจัยเป็นจำนวนมากโดยเข้ามา
  สอบถามทุกๆ ช่องทางเพื่อขอเข้ารับตีพิมพ์ ทางคณะทำงานได้มีการประชุมปรึกษาหารือ จนมี
  มติจากสมาชิกชาวยโสธรเวชสารเพิ่มรอบการตีพิมพ์เป็น 3 ฉบับต่อปี โดยตีพิมพ์ ทุก 4 เดือน ซึ่ง
  เดิมเคยตีพิมพ์ 2 ฉบับต่อปี ทั้งนี้เพื่อให้นักวิจัยได้เข้าถึงและได้ตีพิมพ์อย่างรวดเร็วขึ้น
  ฉบับนี้นับเป็นฉบับแรกของรอบตีพิมพ์ใหม่ แต่ยังมีเนื้อหาที่น่าสนใจเหมือนฉบับอื่นๆ
  ที่ผ่านมา เช่น ประสิทธิผลของการตรวจแมมโมแกรม BI-RADS 4B และ 4C ในการวินิจฉัยมะเร็ง
  เต้านม โรงพยาบาลยโสธร, การพัฒนารูปแบบการพยาบาลผู้ป่วยหลอดเลือดสมองตีบเฉียบพลัน
  โรงพยาบาลป่าติ้ว, ผลของรูปแบบการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองในระบบทางด่วน
  แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา จังหวัดยโสธร, การพัฒนา
  รูปแบบการดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้ายที่รักษาด้วยวิธีการล้างไตทางช่องท้อง
  โรงพยาบาลยโสธร และการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพช่องปากของผู้สูงอายุ ในเขตรับผิดชอบ
  โรงพยาบาลเขมราฐ
  ยโสธรเวชสาร ต้องขอขอบพระคุณนักวิจัยและ ผู้อ่านทุกท่านที่ให้ความสนใจยโสธร
  เวชสารตลอดมา ทางคณะทำงานขอสัญญาว่า เราจะไม่หยุดพัฒนาและเราจะเดินเคียงข้าง
  นักวิจัยและผู้อ่านทุกๆท่าน แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้า
  พญ.อนิลธิตา พรมณี
  บรรณาธิการ

  ISSN 2985-0525 (Print)

  ISSN 2985-1114 (Online)

 • กรกฎาคม-ธันวาคม 2565
  ปีที่ 24 ฉบับที่ 2 (2022)

  ยโสธรเวชสาร จัดทำขึ้นมามีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานด้านวิชาการ
  ผลงานการค้นคว้าและวิจัยทางการแพทย์, ด้านสาธารณสุข, ด้านการพยาบาล เป็นสื่อกลางและ
  เวทีการแลกเปลี่ยนความรู้ แก้ไขปัญหาด้านเวชปฏิบัติต่างๆ และแน่นอนเวชสารฉบับนี้ยังมี
  เนื้อหาที่น่าสนใจเหมือนฉบับอื่นๆที่ผ่านมา เช่น สถานการณ์มารดาที่มีการติดเชื้อซิฟิลิสขณะ
  ตั้งครรภ์ การเกิดโรคซิฟิลิสแต่กำเนิดและผลการดูแลรักษา ทารกแรกเกิดจากมารดาที่มีการติด
  เชื้อซิฟิลิสขณะตั้งครรภ์ที่คลอดในโรงพยาบาลยโสธร, ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจ
  ลาออกของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลยโสธร, การพัฒนารูปแบบการพยาบาลเพื่อ
  ป้องกันอาการท้องอืดในผู้ป่วยหลังผ่าตัดไส้ติ่งแบบเปิดหน้าท้อง, ประสิทธิผลของการพัฒนา
  ศักยภาพ อสม. ในการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวาน ในคลินิกหมอครอบครัวย่อ, สถานการณ์และ
  ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อแบคทีเรียดื้อยาต้านจุลชีพ ในแผนกกุมารเวชกรรม โรงพยาบาล
  ยโสธร, การรักษาฟันหลุดจากเบ้าฟัน กรณีปลายรากเปิด,การศึกษาเมลิออยโดสิส ในโรงพยาบาล
  ยโสธร, ผลการรักษาภาวะโลหิตจางโดยให้ธาตุเหล็กในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังที่ได้รับการฟอกเลือด
  ด้วยเครื่องไตเทียม โรงพยาบาลยโสธร, ผลกระทบของโควิด-19 ต่อการควบคุมระดับน้ำตาลใน
  เลือดในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 โรงพยาบาลยโสธร
  ยโสธรเวชสาร หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวารสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับผู้อ่านทุกท่าน
  และขอขอบคุณที่ท่านผู้อ่านได้ให้ความสนใจติดตามยโสธรอย่างต่อเนื่อง พบกันใหม่ฉบับหน้า

  พญ.อนิลธิตา พรมณี
  บรรณาธิการ

  ISSN 1513-265X

 • มกราคม-มิถุนายน 2565
  ปีที่ 24 ฉบับที่ 1 (2022)

  จากสถานการณ์การติดเชื้อโควิดที่ลดลง แม้ภาคท่องเที่ยวจะมีสัญญาณเชิงบวกจากการยกเลิกระบบ
  Test & Go และผ่อนคลายเงื่อนไขการเดินทางเข้าประเทศเพื่ออำนวยความสะดวกและให้มีความ
  เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันที่หลายๆประเทศได้ผ่อนคลายมาตรการจำกัดการเดินทาง
  ระหว่างประเทศมากขึ้น แต่การเติบโตของเศรษฐกิจโลกกลับอ่อนแอลงจากสงครามระหว่างรัสเซียและ
  ยูเครน มาตรการคว่ำบาตรจำกัดการนำเข้าพลังงานจากรัสเซียของยุโรปและสหรัฐ กลับทำให้ต้นทุน
  พลังงานสูงขึ้น อัตราเงินเฟ้อพุ่งสูงขึ้น ควรวางแผนทางการเงินอย่างรอบคอบและระมัดระวัง
  ทิศทางเศรษฐกิจโลกจะเป็นอย่างไร ยโสธรเวชสารก็ยังต้องทำหน้าที่สื่อสารผลงานเพื่อความก้าวหน้า
  ด้านวิชาการต่อไป

  วีระ ครุสันธิ์
  บรรณาธิการ

  ISSN 1513-265X