ปีที่ 24 ฉบับที่ 2 (2022): กรกฎาคม-ธันวาคม 2565

					ดู ปีที่ 24 ฉบับที่ 2 (2022): กรกฎาคม-ธันวาคม 2565

ยโสธรเวชสาร จัดทำขึ้นมามีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานด้านวิชาการ
ผลงานการค้นคว้าและวิจัยทางการแพทย์, ด้านสาธารณสุข, ด้านการพยาบาล เป็นสื่อกลางและ
เวทีการแลกเปลี่ยนความรู้ แก้ไขปัญหาด้านเวชปฏิบัติต่างๆ และแน่นอนเวชสารฉบับนี้ยังมี
เนื้อหาที่น่าสนใจเหมือนฉบับอื่นๆที่ผ่านมา เช่น สถานการณ์มารดาที่มีการติดเชื้อซิฟิลิสขณะ
ตั้งครรภ์ การเกิดโรคซิฟิลิสแต่กำเนิดและผลการดูแลรักษา ทารกแรกเกิดจากมารดาที่มีการติด
เชื้อซิฟิลิสขณะตั้งครรภ์ที่คลอดในโรงพยาบาลยโสธร, ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจ
ลาออกของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลยโสธร, การพัฒนารูปแบบการพยาบาลเพื่อ
ป้องกันอาการท้องอืดในผู้ป่วยหลังผ่าตัดไส้ติ่งแบบเปิดหน้าท้อง, ประสิทธิผลของการพัฒนา
ศักยภาพ อสม. ในการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวาน ในคลินิกหมอครอบครัวย่อ, สถานการณ์และ
ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อแบคทีเรียดื้อยาต้านจุลชีพ ในแผนกกุมารเวชกรรม โรงพยาบาล
ยโสธร, การรักษาฟันหลุดจากเบ้าฟัน กรณีปลายรากเปิด,การศึกษาเมลิออยโดสิส ในโรงพยาบาล
ยโสธร, ผลการรักษาภาวะโลหิตจางโดยให้ธาตุเหล็กในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังที่ได้รับการฟอกเลือด
ด้วยเครื่องไตเทียม โรงพยาบาลยโสธร, ผลกระทบของโควิด-19 ต่อการควบคุมระดับน้ำตาลใน
เลือดในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 โรงพยาบาลยโสธร
ยโสธรเวชสาร หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวารสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับผู้อ่านทุกท่าน
และขอขอบคุณที่ท่านผู้อ่านได้ให้ความสนใจติดตามยโสธรอย่างต่อเนื่อง พบกันใหม่ฉบับหน้า

พญ.อนิลธิตา พรมณี
บรรณาธิการ

ISSN 1513-265X

เผยแพร่แล้ว: 2023-07-12

ฉบับเต็ม

Articles