การรักษาฟันหลุดจากเบ้าฟัน กรณีปลายรากเปิด : รายงานผู้ป่วย

ผู้แต่ง

  • ปรารถนา ครุสันธิ์ โรงพยาบาลยโสธร

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์: ศึกษาการรักษาฟันที่หลุดออกจากเบ้าฟันในเด็กที่ปลายรากฟันยังเปิดอยู่
ขั้นตอนการรักษา: เด็กชายอายุ11 ปี ฟันตัดซี่กลางบนด้านขวา (#21) ฟันหลุดออกจากเบ้าฟัน เนื่องจากอุบัติเหตุ ผู้ปกครอง
เก็บไว้ในสภาพแห้งนาน 90 นาที ได้ทำความสะอาดฟัน #21 และล้างเบ้าฟันด้วยน้ำเกลือปราศจากเชื้อ (Sterile isotonic
saline solution) จับที่ตัวฟัน #21 ใส่ส่วนของรากฟันเข้าเข้าสู่ตำแหน่งเดิมเช็คการสบฟัน ใช้เครื่องมือจัดฟันยึดฟัน #21 กับ
ฟันหน้าบนซี่อื่นด้วยลวด 0.16 niti เป็นการยึดฟันแบบให้ฟันขยับตัวได้บ้าง (Semi-rigid)ยึดไว้7-10 วัน กระตุ้นให้ปลายราก
ฟันปิด (Root apexification) ด้วยแคลเซียมไฮดรอกไซด์ผสมน้ำกลั่นในคลองรากฟัน เอกซเรย์ติดตามผลเป็นระยะครบ 1 ปี
ปลายรากฟันปิดและหยุดการละลายตัว อุดคลองรากฟันด้วยกัตตาเปอร์ชาและอุดบูรณะฟันด้วยคอมโพสิตเรซิน
ผลการรักษา: 6 เดือนหลังอุดรากฟัน อวัยวะปริทันต์รอบฟันตัดซี่กลางบนด้านขวา #21 ปกติ เอกซเรย์รากฟันไม่มีการละลาย
ตัว กระดูกโดยรอบไม่มีเงาดำหรือเงาโปร่งรังสี (Translucent area)
บทสรุป: ฟันตัดซี่กลางบนด้านขวา (#21) หลุดจากเบ้าฟัน มีปลายรากเปิด ถูกเก็บไว้ในสภาพแห้งนาน 90 นาที เป็นปัจจัยลบ
ต่อผลการรักษา ระยะแรกรากฟันมีการละลายตัวสั้นลงมาก เมื่อเทียบกับฟัน #11 ล้างรากฟันและเปลี่ยนแคลเซียมไฮดรอก
ไซด์ผสมน้ำกลั่นอย่างต่อเนื่องจนครบ 1 ปี รากฟันเริ่มหยุดการละลายตัว ปลายรากฟันปิด ติดตามผล 6 เดือนหลังจากอุดราก
ฟัน ผลเอกซเรย์และอวัยวะปริทันต์โดยรอบปกติ แต่รากฟันที่สั้นและการรักษาด้วยแคลเซียมไฮดรอกไซด์เป็นระยะเวลานาน
มักทำให้รากฟันไม่แข็งแรง

References

Rajab LD. Traumatic dental injuries in children presenting for treatment at the Department of

Pediatric Dentistry, University of Jordan, 1997-2000. Dent Traumatol 2003; 19(1): 6-11. doi:

1034/j.1600-9657.2003.00131.x. PubMed PMID: 12656848.

Marcenes W, al Beiruti N, Tayfour D, Issa S. Epidemiology of traumatic injuries to the permanent

incisors of 9–12year old school children in Damascus, Syria. Endod Dent Traumatol 1999; 15(3):

-23. doi: 10.1111/j.1600-9657.1999.tb00767.x. PubMed PMID: 10530154.

นิศากร เวศย์วิริยะกูล. ทำอย่างไร เมื่อฟันหลุดจากกระดูกเบ้า. สารพัดเรื่องฟัน ฬ.จุฬา [อินเทอร์เน็ต]. 2562 [เข้าถึง

เมื่อ 1 มิถุนายน 2565]. เข้าถึงได้จาก: https://chulalongkornhospital.go.th/kcmh/wpcontent/uploads/2019/06/ทำอย่างไร-เมื่อฟันหลุดจากกระดูกเบ้าฟัน.pdf

Petrovic B, Marković D, Peric T, Blagojevic D. Factors related to treatment and outcomes of

avulsed teeth. Dent Traumatol 2010; 26(1): 52-9. doi: 10.1111/j.1600-9657.2009.00836.x. PubMed

PMID: 19919541.

Flores MT. Traumatic injuries in the primary dentition. Dent Traumatol 2002; 18(6): 287-98. doi:

1034/j.1600-9657.2002.00153.x. PubMed PMID: 12656861.

Andreasen JO, Andreasen FM. Textbook and Color Atlas of Traumatic Injuries to the Teeth. 4th ed.

Copenhagen, Denmark: Munksgaard; 2007: 897.

Soporowski NJ, Allred EN, Needleman HL. Luxation injuries of primary anterior teeth: prognosis

and related correlates. Pediatr Dent 1994; 16(2): 96-101. PubMed PMID: 8015964.

Holan G, McTigue D. Introduction to dental trauma: Managing traumatic injuries in the primary

dentition. In: Pinkham JR, Casamassimo PS, Fields HW Jr, McTigue DJ, Nowak A, eds. Pediatric

Dentistry: Infancy through Adolescence. 4th ed. St. Louis, Mo: Elsevier Saunders; 2005: 236-56.

Ravn JJ. Sequelae of acute mechanical trauma in the primary dentition: A clinical study. ASDC J

Dent Child 1968; 35(4): 281-9. PubMed PMID: 4875176.

Naveen HK, Veena A, Rakesh CB, Prasanna KB. Advances in storage media for avulsed tooth: a

review. I J Pre Clin Dent Res 2015; 2(3): 41-7.

Wang G, Wang C, Qin M. A retrospective study of survival of 196 replanted permanent teeth in

children. Dent Traumatol 2019; 35(4-5): 251-58. doi: 10.1111/edt.12475. PubMed PMID: 30980776.

ชเนตตี พันธกิจไพบูลย์. การรักษาฟันหลุดจากเบ้ารายงานผู้ป่วย 2 ราย. วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ 2551; 58:

-14.

วันทนา ลีลาสงวน. การรักษาฟันหลุดจากเบ้า ที่มีการละลายของรากฟัน: รายงานผู้ป่วย. วชิรเวชสาร 2549; 50(2):

-27.

Smyth R, Philpott B. Management of the open apex in endodontics. Scottish Dental Magazine

[Internet]. 2017 [cite 2022 Jun 1]. Available from:

https://www.sdmag.co.uk/2017/07/25/management-of-the-open-apex-in-endodontics/

Traebert J, Peres MA, Blank V, Böell Rda S, Pietruza JA. Prevalence of traumatic dental injury and

associated factors among 12-year-old school children in Florianopolis, Brazil. Dent Traumatol

; 19(1): 15-8. doi: 10.1034/j.1600-9657.2003.00138.x. PubMed PMID: 12656850.

Al-Asfour, Andersson L, Al-Jame Q. School teachers’ knowledge of tooth avulsion and dental first

aid before and after receiving information about avulsed teeth and replantation. Dent Traumatol

; 24(1): 43-9. doi: 10.1111/j.1600-9657.2006.00476.x. PubMed PMID: 18173664.

Timpawat S. Effect of calcium hydroxide treatment on external root resorption. J Dent Assoc Thai

; 45: 75-83.

Andreasen JO, Hjorting-Hansen E. Replantation of teeth. II. Histological study of 22 replanted

anterior teeth in human. Acta Odontol Scand 1966; 24(3): 287-306. doi:

3109/00016356609028223. PubMed PMID: 5225450.

Filippi A, von Arx T, Lussi A. Comfort and discomfort of dental trauma splints-a comparison of a

new device (TTS) with three commonly used splinting techniques. Dent Traumatol 2002; 18(5):

-80. doi: 10.1034/j.1600-9657.2002.00121.x. PubMed PMID: 12427202.

von Arx T, Filippi A, Buser D. Splinting of traumatized teeth with a new device: TTS (Titanium

Trauma Splint). Dent Traumatol 2001; 17(4): 180-4. doi: 10.1034/j.1600-9657.2001.170408.x.

PubMed PMID: 11585145.

Lin S, Emodi O, EI-Naaj IA. Splinting of an injured tooth as part of emergency treatment. Dent

Traumol 2008; 24(3): 370-2. doi: 10.1111/j.1600-9657.2007.00530.x. PubMed PMID: 18489488.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

YASOTHON MEDICAL JOURNAL Vol. 24 No. 2 July – December 2022

| 67

Graziele Magro M, Carlos Kuga M, Adad Ricci W, Cristina Keine K, Rodrigues Tonetto M, Linares

Lima S, et al. Endodontic Management of Open Apex Teeth Using Lyophilized Collagen Sponge and

MTA Cement: Report of Two Cases. Iran Endod J 2017; 12(2): 248–52. doi: 10.22037/iej.2017.48.

PubMed PMID: 28512495.

Raphael SL, Gregory PJ. Parental awareness of the emergency management of avulsed teeth in

children. Aust Dent J 1990; 35(2): 130–3. doi: 10.1111/j.1834-7819.1990.tb05878.x. PubMed PMID:

Ghaderi F, Adl A, Ranjbar Z. Effect of a leaflet given to parents on knowledge of toot avulsion.

Eur J Pediatr Dent 2013; 14(1): 13-6. PubMed PMID: 23597213.

Al-Jame Q, Andersson L, Al-Asfour A. Kuwaiti parents’ knowledge of first-aid measures of avulsion

and replantation of teeth. Med Princ Pract 2007; 16(4): 274–9. doi: 10.1159/000102149. PubMed

PMID: 17541292.

Zhao Y, Gong Y. Knowledge of emergency management of avulsed teeth: a survey of dentists in

Beijing, China. Dent Traumatol 2010; 26(3): 281-4. doi: 10.1111/j.1600-9657.2010.00877.x. PubMed

PMID: 20572844.

เผยแพร่แล้ว

2023-02-04