ปีที่ 25 ฉบับที่ 1 (2023): มกราคม-เมษายน 2566

					ดู ปีที่ 25 ฉบับที่ 1 (2023): มกราคม-เมษายน 2566

สืบเนื่องจากยโสธรเวชสารได้รับความสนใจจากนักวิจัยเป็นจำนวนมากโดยเข้ามา
สอบถามทุกๆ ช่องทางเพื่อขอเข้ารับตีพิมพ์ ทางคณะทำงานได้มีการประชุมปรึกษาหารือ จนมี
มติจากสมาชิกชาวยโสธรเวชสารเพิ่มรอบการตีพิมพ์เป็น 3 ฉบับต่อปี โดยตีพิมพ์ ทุก 4 เดือน ซึ่ง
เดิมเคยตีพิมพ์ 2 ฉบับต่อปี ทั้งนี้เพื่อให้นักวิจัยได้เข้าถึงและได้ตีพิมพ์อย่างรวดเร็วขึ้น
ฉบับนี้นับเป็นฉบับแรกของรอบตีพิมพ์ใหม่ แต่ยังมีเนื้อหาที่น่าสนใจเหมือนฉบับอื่นๆ
ที่ผ่านมา เช่น ประสิทธิผลของการตรวจแมมโมแกรม BI-RADS 4B และ 4C ในการวินิจฉัยมะเร็ง
เต้านม โรงพยาบาลยโสธร, การพัฒนารูปแบบการพยาบาลผู้ป่วยหลอดเลือดสมองตีบเฉียบพลัน
โรงพยาบาลป่าติ้ว, ผลของรูปแบบการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองในระบบทางด่วน
แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา จังหวัดยโสธร, การพัฒนา
รูปแบบการดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้ายที่รักษาด้วยวิธีการล้างไตทางช่องท้อง
โรงพยาบาลยโสธร และการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพช่องปากของผู้สูงอายุ ในเขตรับผิดชอบ
โรงพยาบาลเขมราฐ
ยโสธรเวชสาร ต้องขอขอบพระคุณนักวิจัยและ ผู้อ่านทุกท่านที่ให้ความสนใจยโสธร
เวชสารตลอดมา ทางคณะทำงานขอสัญญาว่า เราจะไม่หยุดพัฒนาและเราจะเดินเคียงข้าง
นักวิจัยและผู้อ่านทุกๆท่าน แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้า
พญ.อนิลธิตา พรมณี
บรรณาธิการ

ISSN 2985-0525 (Print)

ISSN 2985-1114 (Online)

เผยแพร่แล้ว: 2023-07-18

ฉบับเต็ม

Articles