Head Active Model ต่อการพัฒนาสมรรถนะและทักษะผู้นำทางการพยาบาล ในกลุ่มรองหัวหน้าหอผู้ป่วยและพยาบาลอาวุโส ในโรงพยาบาลยโสธร

ผู้แต่ง

  • ฐิรพร อัศววิศรุต โรงพยาบาลยโสธร
  • เยาวลักษณ์ เมณฑกานุวงษ์ โรงพยาบาลยโสธร
  • กลอยใจ แสนวงษ์ โรงพยาบาลยโสธร
  • นิภาพร ลครวงศ์ โรงพยาบาลยโสธร

คำสำคัญ:

การพัฒนารูปแบบ, การบริหารการพยาบาล, หอผู้ป่วยโควิด, โรคโควิด-19, Head Active Model

บทคัดย่อ

การวิจัยเชิงปฏิบัติการ มีวัตถุประสงค์(1) เพื่อพัฒนารูปแบบ Head Active Model ต่อการพัฒนาสมรรถนะและทักษะ
ผู้นำทางการพยาบาลในกลุ่มรองหัวหน้าหอผู้ป่วยและพยาบาลอาวุโส ในโรงพยาบาลยโสธร (2) เพื่อศึกษาผลของ Head
Active Model ต่อการพัฒนาสมรรถนะและทักษะผู้นำทางการพยาบาลในกลุ่มรองหัวหน้าหอผู้ป่วยและพยาบาลอาวุโส ใน
โรงพยาบาลยโสธร (2.1) เพื่อศึกษาการบริหารทางการพยาบาลหอผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 (2.2) เพื่อประเมินความรู้ สมรรถนะ
และทักษะผู้นำทางการพยาบาลในการบริหารหอผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 กลุ่มตัวอย่างคัดเลือกแบบเจาะจงประกอบด้วย
ประกอบด้วย หัวหน้าหอผู้ป่วยและพยาบาลอาวุโส ในโรงพยาบาลยโสธรจํานวน 8 คน ระยะเวลาการเก็บข้อมูลตั้งแต่ 30
กันยายน 2564 – 30 เมษายน 2565 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย ส่วนที่ 1 แบบสำรวจการเตรียม
ความพร้อมการบริหารการพยาบาลในสถานการณ์การระบาดโควิด-19 ส่วนที่ 2 แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างเกี่ยวกับการ
รับรู้สมรรถนะและทักษะแห่งตนของหัวหน้าหอผู้ป่วยและพยาบาลอาวุโส ในโรงพยาบาลยโสธร
ผลการวิจัยพบว่า การพัฒนารูปแบบ Head Active Model ต่อการพัฒนาสมรรถนะและทักษะผู้นำทางการพยาบาลใน
กลุ่มรองหัวหน้าหอผู้ป่วยและพยาบาลอาวุโส ในโรงพยาบาลยโสธรทําให้มีการเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ มีการรับรู้สมรรถนะแห่งตนในการปฏิบัติการพยาบาลอยู่ในระดับสูง มีความเหมาะสมสอดคล้องกับบริบทภายใต้
สถานการณ์การระบาดของโควิด-19 และสามารถนํามาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

References

เสาวลักษม์ กิตติประภัสร, ธรรมวิทย์ เทอดอุดมธรรม,

พราวภวินท์ พักตร์ธนาปกรณ์, พัชราภรณ์ ศอกจะบก.

ผลกระทบทางสังคมจากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา

(COVID-19) และวิกฤตเศรษฐกิจ. กรุงเทพฯ:

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง

ของมนุษย์; 2563.

ประเสริฐ จารึก. ‘ไทม์ไลน์’ ที่หายไป พร้อมคลัสเตอร์

ทองหล่อ [อินเทอร์เน็ต]. ประชาชาติธุรกิจออนไลน์; 2564

[เข้าถึงเมื่อ 20 มกราคม 2565]. เข้าถึงได้จาก:

https://www.prachachat.net/columns/news-656713

ประชาชาติธุรกิจออนไลน์. คลัสเตอร์ทองหล่อ โควิด

สายพันธุ์อังกฤษ ระบาดแรงเร็ว 1.7 เท่า [อินเทอร์เน็ต].

[เข้าถึงเมื่อ 20 มกราคม 2565]. เข้าถึงได้จาก:

https://www.prachachat.net/general/news-644473

กรุงเทพธุรกิจ. แห่ ‘ตรวจโควิด’ ทะลัก รพ.เอกชน

[อินเทอร์เน็ต]. 2564 [เข้าถึงเมื่อ 20 มกราคม 2565].

เข้าถึงได้

จาก: https://www.bangkokbiznews.com/news/det

ail/931318

มติชนออนไลน์. ผอ. รพ.เอกชน แจงไม่รับตรวจเหตุ

เตียงไม่พอ รับรอบนี้อันตราย แนะรัฐเร่งนำเข้าวัคซีนอื่น

[อินเทอร์เน็ต]. 2564 [เข้าถึงเมื่อ 20 มกราคม 2565].

เข้าถึงได้จาก:

https://www.matichon.co.th/politics/news_26657536. สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ).

ปัญหาสังคมจากการระบาดระลอกที่ 3 [อินเทอร์เน็ต].

[เข้าถึงเมื่อ 20 มกราคม 2565]. เข้าถึงได้จาก:

https://tdri.or.th/2021/05/covid-131/#_ftn1

ธีรพร สถิรอังกูร, ศิริมา ลีละวงศ์, ศศมน ศรีสุทธิศักดิ์,

สมใจ พุทธาพิทักษ์ผล, ณิชาภา ยนจอหอ, กนกพร แจ่ม

สมบูรณ์. การพัฒนารูปแบบการบริหารการพยาบาลใน

สถานการณ์การระบาดของโควิด–19 ในโรงพยาบาลสังกัด

กระทรวงสาธารณสุข. วารสารวิชาการสาธารณสุข 2564;

(2): 320-33.

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข. รายงานสรุปผล

การปฏิบัติงานของพยาบาลในสถานการณ์การระบาดของ

เชื้อไวรัสโคโรนา 2019. นนทบุรี: กองการพยาบาล; 2564.

ธีรพร สถิรอังกูร. แผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ด้าน

สาธารณสุขกับการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติของพยาบาล.

วารสารกองการพยาบาล 2559; 3(1): 1-8.

HR NOTE.asia. แนวคิดและทฤษฎีด้านการบริหาร

จัดการ (Management Concept) [อินเทอร์เน็ต]. 2562

[เข้าถึงเมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2565]. เข้าถึงได้จาก:

https://th.hrnote.asia/orgdevelopment/190419-

management-concept/

แนวคิดและความเป็นมาของวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี

ส่วนร่วม [อินเทอร์เน็ต]. 2556 [เข้าถึงเมื่อ 15 เมษายน

. เข้าถึงได้จาก:

https://pongmed.wordpress.com/2013/08/26/par1/

Jennings-Sanders A. Teaching disaster nursing

by utilizing the Jennings Disaster Nursing

Management Model. Nurse Educ Pract 2004; 4(1):

-76. doi: 10.1016/S1471-5953(03)00007-6.

PubMed PMID: 19038139.

สํานักวิชาการสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข. คู่มือ

การบริหารการพยาบาลในสถานการณ์การระบาดของโรค

COVID-19. นนทบุรี: สื่อตะวัน; 2564.

Bandura A. Self-efficacy: the exercise of

control. New York: WH Freeman; 1997.

อุษา คําประสิทธิ์. การพัฒนารูปแบบการบริหารการ

พยาบาลในสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 แผนก

ผู้ป่วยใน โรงพยาบาลโนนไทย. วารสารศูนย์อนามัยที่ 9

; 16(1): 30-44

เผยแพร่แล้ว

2022-07-01