ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเสียชีวิตภายใน 24 ชั่วโมงของผู้ป่วยโรคปอดอักเสบ ที่มารับการรักษาในแผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลยโสธร

ผู้แต่ง

  • พัชราภรณ์ คล่องแคล่ว โรงพยาบาลยโสธร

บทคัดย่อ

โรคปอดอักเสบในชุมชนมีสาเหตุมาจากการติดเชื้อจุลินทรีย์นอกโรงพยาบาล ผู้ป่วยมีอาการและอาการแสดงที่บ่งชี้ถึงการ
ติดเชื้อของทางเดินหายใจส่วนล่างโดยอาการและภาพรังสีปอดที่เปลี่ยนแปลงนี้เกิดขึ้นอย่างเฉียบพลันหรือไม่เกิน 2 สัปดาห์
ซึ่งผู้ป่วยกลุ่มนี้มีโอกาสเสี่ยงสูงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนและเสียชีวิตภายใน 24 ชั่วโมง ในระยะ 24 ชั่วโมงแรกของผู้ป่วยโรค
ปอดอักเสบมีความสำคัญอย่างยิ่ง หากไม่ได้รับการดูแลรักษาที่เหมาะสม วัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อศึกษาหาความถี่ สาเหตุ
และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเสียชีวิตภายใน 24 ชั่วโมงของผู้ป่วยโรคปอดอักเสบที่มารับการรักษาในแผนกอุบัติเหตุและ
ฉุกเฉิน โรงพยาบาลยโสธร เป็นการวิจัยเชิงวิเคราะห์แบบย้อนหลัง กลุ่มประชากร คือ เวชระเบียนผู้ป่วยปอดอักเสบทั้งหมดที่
เข้ารับการรักษาในแผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลยโสธร ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564 ซึ่งการ
เสียชีวิตช่วงต้น หมายถึง การเสียชีวิตจากสาเหตุใดๆ ภายใน 24 ชั่วโมงหลังเข้ารับการรักษา เปรียบเทียบกับผู้ป่วยทุกรายที่
รอดชีวิตที่หลังเข้ารับการรักษามากกว่า 24 ชั่วโมง นอกจากนี้มีการเปรียบเทียบการเสียชีวิตช่วงต้นกับการเสียชีวิตช่วงปลาย
(ผู้ป่วยที่เสียชีวิตภายหลัง 24 ชั่วโมง) และผู้รอดชีวิต
ผลการศึกษา: จากผู้ป่วย 519 ราย พบอัตราการเสียชีวิตภายในเวลา 24 ชั่วโมงหลังเข้ารับการรักษา 37 ราย (ร้อยละ 7.13)
และเสียชีวิตภายหลัง 24 ชั่วโมง 92 ราย (ร้อยละ 17.73) โดยมีอัตราการเสียชีวิตทั้งหมดอยู่ที่ 129 ราย (ร้อยละ 24.86)
สาเหตุหลักของการเสียชีวิตภายใน 24 ชั่วโมง ได้แก่ ระบบหายใจล้มเหลวเฉียบพลัน ภาวะช็อกจากการติดเชื้อและภาวะ
อวัยวะล้มเหลวหลายอวัยวะ ปัจจัยอิสระที่เกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตช่วงต้น ได้แก่ อายุ 60 ปีขึ้นไป ระดับความรู้สึกตัวลดลง
การติดเชื้อที่ปอดแบบหลายกลีบ ภาวะช็อกจากการติดเชื้อ ปอดอักเสบรุนแรง และการรักษาด้วยยาปฏิชีวนะที่ไม่เหมาะสม
สรุปผล:สาเหตุและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเสียชีวิตภายใน 24 ชั่วโมงของผู้ป่วยโรคปอดอักเสบที่มารับการรักษาใน
แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลยโสธร ได้แก่ ผู้ป่วยสูงอายุ ผู้ป่วยที่มีการเปลี่ยนแปลงของระดับความรู้สึกตัว การติด
เชื้อที่ปอดแบบหลายกลีบ ภาวะช็อกจากการติดเชื้อ ปอดอักเสบรุนแรง และการรักษาด้วยยาปฏิชีวนะที่ไม่เหมาะสมที่มีสาเหตุ
หลักมาจากการขาดการป้องกันเชื้อ Burkholderia pseudomallei ก็เป็นปัจจัยเสี่ยงเช่นกัน

References

Udompanit W. Guidelines for the treatment

of community pneumonia in Thailand (For

adults). Bangkok: The Uravej Association of

Thailand; 2011.

Kaewnok W. Pneumonia. Weekly

Epidemiological Surveillance Report 2012;

: 90-8.

Welte T. Risk factors and severity scores in

hospitalized patients with communityacquired pneumonia: prediction of severity

and mortality. Eur J Clin Microbiol Infect Dis

; 31(1): 33–47. doi: 10.1007/s10096-011-

-4. PubMed PMID: 21533875.

Mandell LA, Bartlett JG, Dowell SF, File TM

Jr, Musher DM, Whitney C, et al. Update of

practice guidelines for the management of

community-acquired pneumonia in

immunocompetent adults. Clin Infect Dis

; 37(11): 1405–33. doi: 10.1086/380488.

PubMed PMID: 14614663.

Lode HM. Managing community-acquired

pneumonia: a European perspective. Respir

Med 2007; 101(9): 1864–73. doi: 10.1016/j.rmed.2007.04.008. PubMed PMID:

Lim WS, Baudouin SV, George RC, Hill AT,

Jamieson C, Le Jeune I, et al. BTS guidelines

for the management of community acquired

pneumonia in adults: update 2009. Thorax

; 64 Suppl 3: 1-55. doi:

1136/thx.2009.121434. PubMed PMID:

Mandell LA, Wunderink RG, Anzueto A,

Bartlett JG, Campbell GD, Dean NC, et al.

Infectious Diseases Society of

America/American Thoracic Society

consensus guidelines on the management of

community-acquired pneumonia in adults.

Clin Infect Dis 2007; 44 Suppl 2 (Suppl 2):

S27-72. doi: 10.1086/511159. PubMed PMID:

Ebell MH. Outpatient vs. inpatient treatment

of community acquired pneumonia. Fam

Pract Manag 2006; 13(4): 41-4. PubMed PMID:

Community-acquired pneumonia in adults in

British hospitals in 1982-1983: a survey of

aetiology, mortality, prognostic factors and

outcome. The British Thoracic Society and

the Public Health Laboratory Service. Q J

Med 1987; 62(239):195-220. PubMed PMID:

Lim WS, van der Eerden MM, Laing R,

Boersma WG, Karalus N, Town GI, et al.

Defining community acquired pneumonia

severity on presentation to hospital: an

international derivation and validation study.

Thorax 2003; 58(5): 377-82. doi:

1136/thorax.58.5.377. PubMed PMID:

Minogue MF, Coley CM, Fine MJ, Marrie TJ,

Kapoor WN, Singer DE. Patients hospitalized

after initial outpatient treatment for

community-acquired pneumonia. Ann Emerg

Med 1998; 31(3): 376-80. doi: 10.1016/s0196-

(98)70350-6. PubMed PMID: 9506497.

Schnoor M, Klante T, Beckmann M, Robra

BP, Welte T, Raspe H, et al. Risk factors for

community-acquired pneumonia in German

adults: the impact of children in the

household. Epidemiol Infect 2007; 135(8):

–97. doi: 10.1017/S0950268807007832.

PubMed PMID: 17291378.

Mandell LA, Marrie TJ, Grossman RF, Chow

AW, Hyland RH. Canadian guidelines for the

initial management of community-acquired

pneumonia: an evidence-based update by

the Canadian Infectious Diseases Society and

the Canadian Thoracic Society. The Canadian

Community-Acquired Pneumonia Working

Group. Clin Infect Dis 2000; 31(2): 383–421.

doi: 10.1086/313959. PubMed PMID:

British Thoracic Society Standards of Care

Committee. BTS Guidelines for the

Management of Community Acquired

Pneumonia in Adults. Thorax 2001; 56 Suppl

(Suppl 4): IV1–64. doi:

1136/thorax.56.suppl_4.iv1. PubMed

PMID: 11713364.

Rosón B, Carratalà J, Fernández-Sabé N,

Tubau F, Manresa F, Gudiol F. Causes and

factors associated with early failure in

hospitalized patients with communityacquired pneumonia. Arch Intern Med 2004;

(5): 502–8. doi:

1001/archinte.164.5.502. PubMed PMID:

Rosón B, Carratalà J, Dorca J, Casanova A,

Manresa F, Gudiol F. Etiology, reasons for

hospitalization, risk classes and outcomes of

patients with community-acquired

pneumonia hospitalized on the basis of

conventional admission criteria. Clin Infect

Dis 2001; 33(2): 158–65. doi: 10.1086/321808.

PubMed PMID: 11418874.

Pallares R, Liñares J, Vadillo M, Cabellos C,

Manresa F, Viladrich PF, et al. Resistance to

penicillin and cephalosporin and mortality

from severe pneumococcal pneumonia in

Barcelona, Spain. N Engl J Med 1995; 333(8):

–80. doi:

1056/NEJM199508243330802. PubMed

PMID: 7623879.

Yu VL, Chiou CC, Feldman C, Ortqvist A,

Rello J, Morris AJ, et al. An international

prospective study of pneumococcal

bacteremia: correlation with in vitro

resistance, antibiotics administered, and

clinical outcome. Clin Infect Dis 2003; 37(2):

–7. doi: 10.1086/377534. PubMed PMID:

Confalonieri M, Urbino R, Potena A, Piattella

M, Parigi P, Puccio G, et al. Hydrocortisone

infusion for severe community-acquired

pneumonia: a preliminary randomized study.

Am J Respir Crit Care Med 2005; 171(3): 242–

doi: 10.1164/rccm.200406-808OC. PubMed

PMID: 15557131.

Garcia-Vidal C, Calbo E, Pascual V, Ferrer C,

Quintana S, Garau J. Effects of systemic

steroids in patients with severe communityacquired pneumonia. Eur Respir J 2007;

(5): 951–6. doi:

1183/09031936.00027607. PubMed PMID:

Fisman DN, Abrutyn E, Spaude KA, Kim A,

Kirchner C, Daley J. Prior pneumococcal

vaccination is associated with reduced

death, complications, and length of stay

among hospitalized adults with communityacquired pneumonia. Clin Infect Dis 2006;

(8): 1093–101. doi: 10.1086/501354.

PubMed PMID: 16575726.

Vila-Córcoles A, Ochoa-Gondar O, Llor C,

Hospital I, Rodríguez T, Gómez A. Protective

effect of pneumococcal vaccine against

death by pneumonia in elderly subjects. Eur

Respir J 2005; 26(6): 1086–91. doi:

1183/09031936.05.00030205. PubMed

PMID: 16319340.

Greci LS, Katz DL, Jekel J. Vaccinations in

pneumonia (VIP): pneumococcal and

influenza vaccination patterns among

patients hospitalized for pneumonia. Prev

Med 2005; 40(4): 384–8. doi:

1016/j.ypmed.2004.06.024. PubMed PMID:

Musher DM, Alexandraki I, Graviss EA,

Yanbeiy N, Eid A, Inderias LA, et al.

Bacteremic and nonbacteremic

pneumococcal pneumonia. A prospective

study. Medicine (Baltimore) 2000; 79(4): 210–

doi: 10.1097/00005792-200007000-00002.

PubMed PMID: 10941350.

Fine MJ, Auble TE, Yealy DM, Hanusa BH,

Weissfeld LA, Singer DE, et al. A prediction

rule to identify low-risk patients with

community-acquired pneumonia. N Engl J

Med 1997; 336(4): 243–50. doi:

1056/NEJM199701233360402. PubMed

PMID: 8995086.

Fine MJ, Smith MA, Carson CA, Mutha SS,

Sankey SS, Weissfeld LA, et al. Prognosis and

outcomes of patients with communityacquired pneumonia. A meta-analysis. JAMA

; 275(2): 134–41. PubMed PMID:

Mortensen EM, Coley CM, Singer DE, Marrie

TJ, Obrosky DS, Kapoor WN, et al. Causes of

death for patients with community-acquired

pneumonia: results from the Pneumonia

Patient Outcomes Research Team Cohort

Study. Arch Intern Med 2002; 162(9): 1059–

doi: 10.1001/archinte.162.9.1059.

PubMed PMID: 11996618.

เผยแพร่แล้ว

2022-07-01