ผลของรูปแบบการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองในระบบทางด่วน แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

ผู้แต่ง

  • นริชรา โครตประทุม โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา

คำสำคัญ:

โรคหลอดเลือดสมอง, รูปแบบการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองในระบบทางด่วน

บทคัดย่อ

การวิจัยกึ่งทดลองนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของรูปแบบการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองในระบบทาง
ด่วน แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา จังหวัดยโสธร เป็นการศึกษาประชากร 2 กลุ่ม
ได้แก่ กลุ่มผู้ใช้บริการคือผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองทั้งเพศชายและเพศหญิง จำนวน 20 คน อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไปที่ได้รับ
การดูแลโรคหลอดเลือดสมองในระบบทางด่วน และกลุ่มผู้ให้บริการคือพยาบาลวิชาชีพผู้ปฏิบัติงานที่แผนกอุบัติเหตุและ
ฉุกเฉิน โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา จำนวน 12 คน เป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง เครื่องมือ
ประกอบด้วย 1. เครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินการวิจัย ได้แก่ โครงการพัฒนาความรู้พยาบาลวิชาชีพ แนวปฏิบัติการพยาบาล
โรคหลอดเลือดสมองในระบบทางด่วน 2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบประเมินการปฏิบัติในการให้
ยาละลายลิ่มเลือด แบบวัดความรู้เรื่องโรคหลอดเลือดสมอง และแบบประเมินความพึงพอใจของพยาบาล ตรวจสอบ
คุณภาพของเครื่องมือโดยใช้ อัลฟาของครอนบาค ในการประมินความพึงพอใจได้ค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค .81
ใช้ KR-20 ในแบบประเมินความรู้ได้ค่าเท่ากับ .88 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐานและใช้สถิติทดสอบของวิลคอกชัน เก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างวันที่ 12 มกราคม – 31 มีนาคม 2566
ผลการวิจัยพบว่า 1. ด้านผู้ป่วย ประกอบด้วย 1) การเข้าระบบทางด่วนของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเพิ่มขึ้น
2) ระยะเวลาเฉลี่ยในการได้รับยาละลายลิ่มเลือดในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่เข้าระบบทางด่วนสามารถให้ยาละลายลิ่ม
เลือดได้มีระยะเวลาเฉลี่ยน้อยลง 2. ด้านบุคลากร ประกอบด้วย 1) ความพึงพอใจของพยาบาลวิชาชีพอยู่ในระดับมาก
2) ผลการประเมินความรู้เรื่องโรคหลอดเลือดสมองของพยาบาลวิชาชีพเพิ่มขึ้น 3) การปฏิบัติตามแนวปฏิบัติการให้ยา
ละลายลิ่มเลือดปฏิบัติตามแนวปฏิบัติมากขึ้น
สรุปผลของรูปแบบการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองในระบบทางด่วน ทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ดี ทำให้การเข้าถึง
ช่องทางด่วนมากขึ้น ทำให้ผู้ป่วยได้รับยาละลายลิ่มเลือดได้เร็วขึ้น บุคลากรมีความพึงพอใจและมีความรู้เพิ่มขึ้น

References

ศูนย์โรคหลอดเลือดสมอง โรงพยาบาลศิริราช. สถานการณ์ปัจจุบันของโรคหลอดเลือดสมอง. คณะ

แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล [อินเทอร์เน็ต]. 2564 [เข้าถึงเมื่อ 12 เมษายน 2566]. เข้าถึงได้จาก:

https://www.si.mahidol.ac.th/sidoctor/sirirajonline2021/Article_files/1256_1.pdf

กรรณิกา อังกูร, จุก สุวรรณโณ. Development and Evaluation of the Stroke Fast Track Care System

for Acute Ischemic Stroke Patients at Hatyai Hospital and Songkhla Provincial Hospital Network.

วารสารสมาคมโรคหลอดเลือดสมองไทย พฤษภาคม-สิงหาคม 2560; 16(2): 6.

ข้อมูลโรคไม่ติดต่อ. จำนวนและอัตราตายด้วย 5 โรคไม่ติดต่อ (ปี 2560–2564). กองโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุม

โรค กระทรวงสาธารณสุข [อินเทอร์เน็ต]. 2565 [เข้าถึงเมื่อ 12 เมษายน 2566]. เข้าถึงได้จาก:

http://www.thaincd.com/2016/mission/documents-detail.php?id=14480&tid=32&gid=1-020

พัณน์ญรัศ พันธุ์เขียน. ผลการรักษาหลอดเลือดอุดตันในสมองด้วยยาละลายลิ่มเลือดทางหลอดเลือดดำ:

เปรียบเทียบกลุ่มอายุ 80 ปี ขึ้นไปกับน้อยกว่า. วารสารแพทย์เขต 4-5 เมษายน-มิถุนายน 2558; 34(2): 134.

สถาบันประสาทวิทยา ชมรมพยาบาลโรคระบบประสาทแหงประเทศไทย. แนวทางการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอด

เลือดสมองสำหรับพยาบาลทั่วไป (Clinical Nursing Practice Guideline for Stroke). ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1.

กรุงเทพฯ: สถาบันประสาทวิทยา; 2550.

สมศักดิ์ เทียมเก่า. แนวทางเวชปฏิบัติโรคหลอดเลือดสมองทันยุค สำหรับแพทย์และทีมสุขภาพเขต 7. คลังข้อมูล

และความรู้ระบบสุขภาพ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข [อินเทอร์เน็ต]. 2565 [เข้าถึงเมื่อ 12 เมษายน 2566].

เข้าถึงได้จาก: https://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/5502?show=full&locale-attribute=th

งานข้อมูลสารสนเทศ. ข้อมูลบริการผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา

[Internet]. 2565 [เข้าถึงเมื่อ 12 เมษายน 2566]. เข้าถึงได้จาก:

http://www.loenghospital.cathosting.in.th/webln/index.php

ฐาปนีย์ ชัยกุหลาบ, วาสินี วิเศษฤทธ์. การศึกษาตัวชี้วัดผลลัพธ์การพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบระยะ

เฉียบพลันในโรงพยาบาลชุมชน. วารสารพยาบาลทหารบก กันยายน-ธันวาคม 2563; 21(3): 67-75.

จารุณี สุธีร์. การพัฒนาระบบการคัดแยกผู้ป่วย Stroke Fast Track ของศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ โรงพยาบาล

ยโสธร. วารสารวิชาการสาธารณสุขชุมชน มกราคม-มีนาคม 2564; 7(1): 158–70.

รภีพร ประกอบทรัพย์. ผลการใช้โปรแกรมทางด่วนโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตันเฉียบพลัน ต่อระยะเวลา

ในการให้การรักษาด้วยยาละลายลิ่มเลือดทางหลอดเลือดดำ โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 17 จังหวัด

สุพรรณบุรี. วารสารหัวหินสุขใจไกลกังวล กันยายน-ธันวาคม 2562; 4(3): 72–82.

ธารารัตน์ ส่งสิทธิกุล, อรวรรณ อนามัย. การพัฒนาระบบบริการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบอุดตันที่

รักษาด้วยยาละลายลิ่มเลือด โรงพยาบาลราชบุรี. วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข พฤษภาคม-สิงหาคม

; 26(2): 142–53.

เผยแพร่แล้ว

2023-06-02